پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
283خدمات درماني70ساشه - کلستيرامين - 4g1392/10/0510000
283خدمات درماني70ساشه - کلستيرامين - 4g1392/03/206500
283خدمات درماني70ساشه - کلستيرامين - 4g1391/08/085000
283خدمات درماني70ساشه - کلستيرامين - 4g1390/08/054200