يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1334خدمات درماني70ساشه - باريم سولفات - 135g1393/12/2650000
1334خدمات درماني70ساشه - باريم سولفات - 135g1392/03/2025800
1334خدمات درماني70ساشه - باريم سولفات - 135g1391/05/2131000
1334خدمات درماني70ساشه - باريم سولفات - 135g1390/08/0519800