سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2019خدمات درماني70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1393/11/052000
2019خدمات درماني70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1392/06/201200
2019خدمات درماني70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1391/09/13750
2019خدمات درماني70ساشه - آلومينيوم ام جي اس - -1386/01/01610