سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1085خدمات درماني70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/10/17100000
1085خدمات درماني70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/08/2756000
1085خدمات درماني70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1392/03/2042000
1085خدمات درماني70سوسپانسيون - پريوينيوم پاموات - 50mg/5ml1391/09/2528000