چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1052خدمات درماني70سوسپانسيون - پريميدون - 250mg/5ml1391/03/01294195
1052خدمات درماني70سوسپانسيون - پريميدون - 250mg/5ml1390/02/07153500