سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
994خدمات درماني70سوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1392/09/1536400
994خدمات درماني70سوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1392/04/3036400
994خدمات درماني70سوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1392/02/2326000
994خدمات درماني70سوسپانسيون - فني توئين - 125mg/5ml1387/11/028000