شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
965خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1393/07/0225000
965خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1392/04/2316900
965خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1391/09/2513000
965خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 400,000 IU/5ml1390/08/089900