دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
964خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1393/11/2820000
964خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1392/04/2311700
964خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1391/09/259000
964خدمات درماني70سوسپانسيون - پني سيلين وي - 200,000 IU/5ml1390/08/086600