دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
882خدمات درماني70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1393/07/0231000
882خدمات درماني70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1392/03/2030000
882خدمات درماني70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1391/09/2523500
882خدمات درماني70سوسپانسيون - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 60mg/ml 120ML1390/05/1116800