پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
844خدمات درماني70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1393/07/0226000
844خدمات درماني70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1392/03/2018000
844خدمات درماني70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/06/2812000
844خدمات درماني70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1391/02/0510000
844خدمات درماني70سوسپانسيون - مترونيدازول - 125mg/5ml 120ML1390/05/119000