شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0327000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0327000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0327000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0327000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1393/09/0325000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/09/0420000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1392/03/2016500
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1391/06/2811000
657خدمات درماني70سوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5ml1390/05/117800