شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
569خدمات درماني70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1392/03/2014000
569خدمات درماني70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1391/09/259500
569خدمات درماني70سوسپانسيون - فورازوليدون - 50mg/15ml1390/08/087100