سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
497خدمات درماني70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1393/06/1640000
497خدمات درماني70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1392/03/2039000
497خدمات درماني70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/09/2530000
497خدمات درماني70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1391/05/0827000
497خدمات درماني70سوسپانسيون - اريترومايسين - 200mg/5ml 100ML1390/08/0817000