پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
340خدمات درماني70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1393/09/0322000
340خدمات درماني70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1392/03/2018000
340خدمات درماني70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/09/2512000
340خدمات درماني70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1391/05/2110000
340خدمات درماني70سوسپانسيون - کوتريموکسازول - 200,40mg/5ml 100ML1390/05/118400