پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2206خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1394/02/2360000
2206خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1392/03/2051000
2206خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 457mg/5ml1391/09/2539500