دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2205خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1394/02/2342000
2205خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1393/06/1637500
2205خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1392/03/2034500
2205خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1391/09/2526500
2205خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 228mg/5ml1390/08/0822000