چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
335خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1393/12/2942000
335خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1392/03/2037500
335خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1391/09/2529000
335خدمات درماني70سوسپانسيون - کوآموکسي کلاو - 156mg/5ml1390/08/0824000