سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1435خدمات درماني70سوسپانسيون - کليندامايسين - 75mg/5ml 100ML1391/07/29299132
1435خدمات درماني70سوسپانسيون - کليندامايسين - 75mg/5ml 100ML1391/01/26299132
1435خدمات درماني70سوسپانسيون - کليندامايسين - 75mg/5ml 100ML1390/11/24294250