يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
246خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0239000
246خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/11/2634000
246خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1392/03/2023500
246خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1391/06/2818000
246خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1015400