پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
242خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0227000
242خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/11/2624000
242خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1392/03/2017000
242خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1391/06/2813000
242خدمات درماني70سوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100ML1390/08/109900