پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3849خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1393/07/0230000
3849خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1392/03/2022500
3849خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50ML1390/08/1017500