چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2419خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1393/07/0248000
2419خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1392/03/2040000
2419خدمات درماني70سوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100ML1390/08/1031000