دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16889خدمات درماني90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/08/070
16889خدمات درماني90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/249000000
16889خدمات درماني90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/06/249000000
16889خدمات درماني90سوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1393/03/117982000
16889خدمات درمانيسوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1392/12/257982000
16889خدمات درمانيسوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1392/05/097982000
16889خدمات درمانيسوسپانسيون - براکتانت - 25mg/ml1391/07/223800000