شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2373خدمات درماني90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/07/1726000
2373خدمات درماني90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1393/03/2730000
2373خدمات درماني90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/09/0422000
2373خدمات درماني90سوسپانسيون - آزيترومايسين - 100mg/5ml 30ML1392/03/2020000