سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
86خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1393/12/2931000
86خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1393/07/0223500
86خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1392/03/2019500
86خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1391/09/2513000
86خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 250mg/5ml 100ML1390/08/1011000