جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
83خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1393/12/2930000
83خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1393/07/0217500
83خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1392/03/2015000
83خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1391/09/2510000
83خدمات درماني70سوسپانسيون - آمپي سيلين - 125mg/5ml 100ML1390/08/107700