يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
49خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1393/06/1625000
49خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1392/05/3022000
49خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1392/04/2318000
49خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1391/03/3014000
49خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي اس - Al225,Mg200,Si25 / 5ml1390/05/1110800