جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
47خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1393/06/1624000
47خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1392/04/2317000
47خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم ام جي - 225mg/ml 5ML1391/03/3013000