دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
46خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1392/04/2326000
46خدمات درماني70سوسپانسيون - آلومينيوم هيدروکسايد - 320mg/5ml1390/05/1110800