سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
454خدمات درماني70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1393/10/0712500
454خدمات درماني70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1392/03/2011000
454خدمات درماني70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/09/257500
454خدمات درماني70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1391/05/216200
454خدمات درماني70الگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5ml1390/05/115400