شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
439خدمات درماني70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1394/01/01260000
439خدمات درماني70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1393/11/14260000
439خدمات درماني70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1392/04/05246500
439خدمات درماني70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1390/06/16105000