سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
430خدمات درماني70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1392/04/2312500
430خدمات درماني70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/09/259000
430خدمات درماني70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1391/05/217500
430خدمات درماني70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1390/05/116000