يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/11/0516000
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1393/10/0715000
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/10/0513000
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1392/03/209700
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/09/257500
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1391/05/086000
177خدمات درماني70الگزير - برم هگزين - 4mg/5ml1390/05/114200