سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
135خدمات درماني70الگزير - بلادونا پي بي - -1393/06/1614000
135خدمات درماني70الگزير - بلادونا پي بي - -1392/04/2313000
135خدمات درماني70الگزير - بلادونا پي بي - -1391/09/2510000
135خدمات درماني70الگزير - بلادونا پي بي - -1391/03/237800
135خدمات درماني70الگزير - بلادونا پي بي - -1390/04/206500