يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10346خدمات درمانيکرم واژينال - ميکوسين - 50gr1392/10/0967000
10346خدمات درمانيکرم واژينال - ميکوسين - 50gr1392/08/2755000
10346خدمات درمانيکرم واژينال - ميکوسين - 50gr1391/07/1045000