چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1264خدمات درماني70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/08/2740000
1264خدمات درماني70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1392/03/2031000
1264خدمات درماني70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1391/03/2318000
1264خدمات درماني70کرم واژينال - تريپل سولفا - -1390/06/0617000