سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
353خدمات درماني70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/11/04120000
353خدمات درماني70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1392/03/20100000
353خدمات درماني70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1391/09/0770000
353خدمات درماني70کرم واژينال - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 0.625mg/g1387/09/0755000