شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1392/02/31692000
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1391/07/10698000