سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1392/02/31692000
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1391/07/10698000