چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1392/02/31692000
10877خدمات درمانيکرم موضعي - آنژي پارس - -1391/07/10698000