يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1128خدمات درماني70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1392/03/20210000
1128خدمات درماني70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1390/04/20130000