پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1130خدمات درماني70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1393/07/1233000
1130خدمات درماني70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1392/03/2030000
1130خدمات درماني70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1390/04/2018000