سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
588خدمات درماني70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1394/02/1313000
588خدمات درماني70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/05/306800
588خدمات درماني70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1392/04/236000
588خدمات درماني70پماد چشمي - جنتامايسين - 3g /g1390/12/095100