سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
202خدمات درماني70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1393/07/1235000
202خدمات درماني70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1392/02/0726000
202خدمات درماني70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1391/07/1025000