جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1381خدمات درماني70پماد موضعي - آلفا - 30g1392/07/22115000
1381خدمات درماني70پماد موضعي - آلفا - 30g1391/07/1039500
1381خدمات درماني70پماد موضعي - آلفا - 30g1386/02/2639500