دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1251خدمات درماني70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1393/10/0718700
1251خدمات درماني70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/12/0417000
1251خدمات درماني70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1392/03/2013500
1251خدمات درماني70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1391/03/068500
1251خدمات درماني70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1390/05/226500