جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923خدمات درماني70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/06/2014800
923خدمات درماني70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/048000