پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
923خدمات درماني70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1392/06/2014800
923خدمات درماني70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1390/03/048000