شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/11/3024000
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/03/2010800
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1390/06/065700