دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/11/3024000
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1392/03/2010800
807خدمات درماني70پماد موضعي - منتول سالسيلات - -1390/06/065700