جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
533خدمات درماني70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1393/06/16180000
533خدمات درماني70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1392/08/06120000
533خدمات درماني70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1391/05/10150000
533خدمات درماني70پماد موضعي - فيبرينولايزين - 30g1390/04/11145000